Algemene voorwaarden - consument

Opslagthuisbezorgd.nl (OTB)
Artikel 1 definities
OTB: Opslagthuisbezorgd.nl
Klant: Contractspartij van Opslagthuisbezord.nl
Opslagbox: De door OTB terbeschikkinggestelde krat van ca 1,8mx2,4mx2,09m (lxbxh)
Artikel 2 Aanbiedingen
2.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van OTB zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing met uitsluiting van door de klant gehanteerde (inkoop-) voorwaarden.
2.2 Indien ter uitvoering van de overeenkomst vervoer over de weg noodzakelijk is, zijn tevens de algemene vervoerscondities 2002 (AVC) van toepassing, tenzij uitdrukkelijk van afgeweken.
2.3 De werkzaamheden van OTB bestaan uit de verhuur van opslagboxen aan de Broekakkerseweg 22 en 26 te Eindhoven en ondergeschikt binnenlands wegvervoer van de zaken in een opslagbox. OTB en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat het vervoer van zaken in de Opslagbox over de weg wordt beheerst door de wettelijke bepalingen betreffende de overeenkomst van goederenvervoer over de weg (afd. 8.13.2 BW) als ondergeschikt aan de activiteiten in de vorm van verhuur van de opslagbox(en) en derhalve wordt deze overeenkomst niet als verhuisovereenkomst aangemerkt.
2.5 Iedere opgave van en specificatie van OTB betreffende maatgeving, capaciteit, beschikbaarheid, ligging of resultaten wordt bij benadering verstrekt en binden OTB niet.
Artikel 3 Totstandkoming van overeenkomsten
3.1 Mededelingen van werknemers en/of freelance medewerkers van OTB gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Het aanbod wordt pas aanvaard op het moment een bevoegd persoon van OTB het aanbod heeft aanvaard.
3.2 Afwijkingen en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst tussen OTB en de klant en/of deze voorwaarden gelden slechts indien ze door OTB schriftelijk zijn vastgelegd.
Artikel 4 Gebruik Opslagbox
4.1 De klant staat ervoor in dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, (plaatselijke) verordening, overheidsvoorschrift, voorschriften van nutsbedrijven en verzekeraars, alsmede dat de Opslagbox zodanig wordt gebruikt dat geen schade aan het milieu ontstaat c.q. kan ontstaan en ter zake van het voorkomen van milieuschade ter zake genoegzaam voorzorgsmaatregelen zal treffen.
4.2 De opslagbox wordt tijdelijk bij de klant thuis geplaatst, op verzoek en op risico van klant. Men dient rekening te houden met de maximale afmetingen (ca. 11,70 x 2,60 x 3,95 meter lxbxh) en gewicht (ca. 9 ton) van de bedrijfswagen. Gebruiker is verantwoordelijk voor de noodzakelijke vergunningen, ontheffingen en toestemmingen, alsmede dat de Opslagbox zodanig wordt geplaatst dat geen schade aan bijvoorbeeld derden of het milieu ontstaat c.q. kan ontstaan en ter zake van het voorkomen van bijvoorbeeld schade aan derden en milieuschade ter zake genoegzaam voorzorgsmaatregelen zal treffen.
4.2 Het is klant niet toegestaan de Opslagbox te gebruiken voor opslag van zaken: die in strijd zijn met strafrechtelijke of invoerrechtelijke wetsbepalingen. gevaarlijke stoffen, chemicaliën, toxische, ontvlambare of oplosbare stoffen, explosiegevaarlijke goederen en pyrotechnische artikelen (waaronder vuurwerk) of andere voor mens, milieu, goederen of in welke zin dan ook (mogelijk) gevaarlijke en/of giftige stoffen; levensmiddelen; genotsmiddelen en tabakswaren; (motor)voertuigen – dode, opgezette of levende dieren en organismen; kostbaarheden zoals juwelen, bont, kunstvoorwerpen, zoals schilderijen en antiek, collectiestukken, onvervangbare voorwerpen of voorwerpen die emotioneel een bijzondere waarde vertegenwoordigen; geld/geldswaardig papier.
4.3 Op eerste verzoek van OTB is de klant gehouden OTB (schriftelijk) te informeren aangaande de zaken die door de klant in de Opslagbox zijn of worden bewaard. OTB is bevoegd van de klant te verlangen dat bepaalde door de klant opgeslagen zaken om haar moverende reden worden verwijderd.
4.4 Het maximale toegestane gewicht van de zaken in de Opslagbox bedraagt 900 kg.
4.5 Het is de klant niet toegestaan de Opslagbox te verkopen en/of te verhuren en/of diensten en/of op enigerlei andere wijze commerciële activiteiten met de Opslagbox te verrichten.
4.6 Het is de klant niet toegestaan om de Opslagbox als werkplaats en/of kantoorruimte te gebruiken.
4.7 De klant is bekend met de Opslagbox en heeft onderzocht, zo nodig geïnspecteerd, dat de Opslagbox(en) geschikt is voor het overeengekomen doel.
4.8 De klant zal OTB onverwijld in kennis stellen van eventuele gebreken aan de Opslagbox. OTB zal – indien de kosten voor het herstel van deze gebreken voor rekening dienen te komen van OTB – deze gebreken, behoudens overmacht, binnen een redelijke termijn (doen) herstellen.
4.9 Eventuele kosten welke voortvloeien uit bewust of onbewust, verkeerd of onjuist gebruik, door de klant of een derde partij welke is ingeschakeld door de klant, van de Opslagbox worden aan de klant doorbelast.
4.10 Door enige overtreding van de bepalingen 4.1 – 4.10 is OTB gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de Opslagbox te weigeren en niet in Opslag te nemen.
Artikel 5 Aansprakelijkheid van OTB
5.1 Enige aansprakelijkheid voor schade / verlies van de zaken van OTB is, behoudens overmacht, vanaf het moment van feitelijke inontvangstneming door de vervoerder tot het moment van feitelijke aflevering van de vervoerder aan de klant, verhuur van de box en interne logistiek daaronder begrepen, beperkt tot een bedrag van € 3,40 per kilo per gebeurtenis of reeks gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak. Met een maximum van € 3060,– per Opslagbox.
Artikel 6 Verplichtingen van de klant
6.1 De klant staat er voor in dat de door hem verstrekte gegevens juist zijn en alle instructies en ter beschikking gestelde zaken in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving.
6.2 De klant is verplicht de overeengekomen zaken, voor zover nodig in deugdelijke verpakking, op de overeengekomen plaats, tijd en wijze en vergezeld van de overeengekomen documenten en/of documentatie en de overige door of krachtens regelgeving van overheidswege vereiste inlichtingen en documenten te verstrekken respectievelijk ter beschikking van OTB of diens hulppersoon te stellen.
6.3 De klant is verplicht zorg te (doen) dragen voor het laden, stuwen en lossen van zaken, tenzij partijen anders overeenkomen.
6.4 De klant is verplicht naast de overeengekomen vergoeding, de eventuele andere uit de overeenkomst voortvloeiende kosten binnen 14 dagen te vergoeden.
6.5 De klant is verplicht kosten voor inspecties, vervolgwerkzaamheden, opruimingswerkzaamheden, en afvoer van afval ontstaan ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst binnen 14 dagen te vergoeden.
6.6 De klant is verplicht de zaken onmiddellijk in ontvangst te nemen en/of te doen afvoeren, indien deze naar het oordeel van OTB zodanig gevaarlijk zijn, dan wel een dusdanige overlast veroorzaken, dat van haar niet kan worden gevergd deze langer in opslagbox te bewaren. De uitslag en de belading geschiedt door of namens de klant en voor diens rekening en risico.
Artikel 7 Aansprakelijkheid van de klant
7.1 De klant is aansprakelijk voor alle schade aan het logistiek centrum en/of de bezittingen van OTB – waaronder de Opslagbox–, van diens hulppersonen, van diens ondergeschikten en van diens andere opdrachtgevers, alsmede voor personenschade, veroorzaakt door de klant zelf, zijn zaken, daaronder begrepen ook de verpakking van zijn zaken, zijn hulppersonen, ondergeschikten en de door hem aangewezen personen.
7.2 De klant is jegens OTB aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door het niet- nakomen van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst alsmede kosten van bestuursdwang, boetes, interesten, straffen en verbeurdverklaringen, daaronder begrepen gevolgen wegens niet of niet-tijdige aanzuivering van douanedocumenten
Artikel 8 Verjaring en verval
8.1 Alle vorderingen tegen OTB in verband met de overeenkomst verjaren door het enkele verloop van één jaar en vervallen door het verloop van achttien maanden.
8.2 De in lid 1 genoemde termijnen vangen in geval van algeheel of gedeeltelijk verlies, beschadiging of vertraging als bedoeld in artikel 5 aan vanaf de eerste van de volgende dagen:
a.de dag waarop de zaken door OTB afgeleverd zijn ofafgeleverd hadden moeten worden;
b.de dag waarop OTB van het verlies of de beschadiging aan deklant mededeling doet.
Artikel 9 Betaling
9.1 Facturering van de prijs door OTB aan de klant voor de eerste maand geschiedt bij het sluiten van de overeenkomst tussen OTB en de klant en vervolgens per maand twee weken voor aanvang van de nieuwe maand. Er vindt geen restitutie plaats van ongebruikte huurdagen.
9.2 De betaling voor de eerste maand en eventuele andere in rekening te brengen kosten dient plaats te vinden voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst en voor de volgende maanden voor aanvang van de nieuwe maand op een door OTB aan te wijzen bankrekening.
9.3 Indien op enig moment bij OTB gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de klant, heeft OTB het recht,
alvorens (verder) te presteren van de klant te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de klant een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die OTB, al dan niet opeisbaar, op grond van enige overeenkomst met de klant heeft of op enig tijdstip zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van OTB.
9.4 Ter verkrijging van (meer) zekerheid heeft OTB het recht, in gevallen naar haar keuze, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, bankgaranties e.d. te verlangen alvorens met de uitvoering van de overeengekomen diensten te beginnen en/of (tussentijds) deelfacturen te verzenden tijdens de looptijd van de overeenkomst.
9.5 Indien de klant surséance van betaling, om toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen verzoekt en/of zijn faillissement aanvraagt, diens faillissement wordt aangevraagd of op enig vermogensbestanddeel van de klant conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd dan wel in die gevallen waarin de klant er serieus rekening mee moet houden zijn verplichtingen jegens OTB niet na te kunnen komen, is hij verplicht OTB daarvan terstond telefonisch kennis te geven en deze kennisgeving schriftelijk te bevestigen.
9.6 Indien een der gevallen als bedoeld in artikel 9.5 zich voordoet, is OTB, naar haar keuze, gerechtigd de dan vigerende overeenkomst(en) tussen OTB en de klant als onmiddellijk beëindigd te beschouwen dan wel de verplichtingen uit de overeenkomst(en) op te schorten, onverminderd de overige rechten van OTB. Al hetgeen de klant op dat tijdstip verschuldigd is, wordt dadelijk en in het geheel opeisbaar.
Artikel 10 Te late betaling
10.1 Na het verstrijken van de betalingstermijn OTB gerechtigd haar verplichtingen op te schorten. Wanneer de betalingstermijn is verstreken is OTB gerechtigd de overeengekomen kortingen op de basisprijs met onmiddellijke ingang te laten vervallen.
10.2 Het in artikel 10.1 gestelde is van overeenkomstige toepassing indien de klant, na daartoe schriftelijk door OTB te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven werkdagen afdoende zekerheid heeft gesteld als bedoeld in artikel 9.3.
10.3 Indien de klant in verzuim is, is OTB gerechtigd om de klant fysiek de toegang tot het gebouw met de opslagbox te ontzeggen, zulks tot het moment dat alle opeisbare vorderingen van OTB op de klant volledig zijn voldaan.
Artikel 11 Pand- en retentierecht
11.1 Op alle zaken, documenten en gelden die OTB in verband met de overeenkomst onder zich heeft of zal krijgen, wordt een pandrecht gevestigd voor alle vorderingen die zij ten laste van de klant en / of de eigenaar van de zaken heeft of zal krijgen.
11.2 OTB zal een ieder die ten behoeve van de klant zaken aan haar toevertrouwt in de opslagbox, kunnen beschouwen als door de klant gevolmachtigd tot het vestigen van een pandrecht op die zaken.
11.3 Op eerste verzoek van OTB zal de klant zekerheid stellen voor door OTB aan derden of overheden betaalde of te betalen kosten en andere kosten die OTB maakt of voorziet te zullen maken ten behoeve van de klant, waaronder onder meer vracht, belastingen, heffingen, premies, kosten bestuursdwang en boetes.
11.4 OTB is gerechtigd tot het abandonneren of vernietigen van de zaken indien aannemelijk is dat bij verkoop van de zaken de kosten hoger zullen zijn dan de baten of indien, ondanks een redelijke poging daartoe van OTB, geen koper gevonden kan worden, waarbij de kosten voor het abandonneren of vernietigen steeds voor rekening van de klant zijn.
Artikel 12 Algemene bepalingen inzake toegang tot de zaken
12.1 De klant heeft altijd toegang tot zijn of haar box(en). Indien de poort gesloten is kan deze door de klant worden geopend door te bellen naar nummer 06 – 53855135. Met een ladder heeft u toegang tot uw box(en). Wilt u echter wat groots en zwaars in uw box(en) plaatsen of er uit halen, dan adviseren wij u om een afspraak met ons te maken, zodat we de box(en) voor u op een veilige plek op de begane grond kunnen plaatsen. Hiervoor zullen geen extra kosten worden berekend.
12.2 OTB is onverminderd het hiervoor bepaalde niet verantwoordelijk voor een technische storing die deze toegang verhindert.
12.3 OTB en door haar aan te wijzen derden zullen te allen tijde en na behoorlijk voorafgaande aankondiging en in overleg met de klant het recht hebben de in de OTB opgeslagen zaken te inspecteren.
12.4 Op verzoek van controlerende, opsporende en/of toezichthoudende (overheids)diensten heeft OTB te allen tijde het recht zichzelf en deze diensten toegang te verschaffen tot de in de Opslagbox opgeslagen zaken. Ongeacht of de toegangsverschaffing (achteraf) rechtmatig is gebleken, aanvaardt OTB geen aansprakelijkheid.
Artikel 13 Prijs en prijsaanpassing
13.1 De door OTB met de klant overeengekomen prijs geldt op de datum van de ingang van de overeenkomst en geldt alleen voor de in de overeenkomst genoemde Opslagboxen.
13.2 OTB is gerechtigd om het maandelijks door de klant te betalen bedrag periodiek eenzijdig aan te passen. Een wijziging van de overeengekomen prijs zal ten hoogste eenmaal per kalenderjaar plaatsvinden en bovendien niet eerder dan drie maanden na aanvang van de overeenkomst. Het aldus herziene bedrag is niet eerder van toepassing dan na één maand nadat OTB deze herziening schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld.
13.3 Bij het wijzigen of annuleren van een geplande rit binnen 3 werkdagen (ma-vr) van de door ons gecommuniceerde leverdatum berekenen wij wijzigingskosten door ter hoogte van een bedrag gelijk aan een maand huur vanaf de derde maand.
13.4 Indien het terugleveradres afwijkt van het ophaaladres én de huurder, huurt de opslagbox korter dan twee maanden, geldt een toeslag ten hoogte van het bedrag dat bij ingang van de overeenkomst hiervoor gecommuniceerd is via de tarievenlijst.. Wanneer Opslagboxen separaat retour gevraagd worden berekent OTB de kilometervergoeding per rit.
13.5 Voor leveringen in het weekend (za) geldt een toeslag ten hoogte van het bedrag dat bij ingang van de overeenkomst hiervoor gecommuniceerd is via de tarievenlijst.
Artikel 14 Verzekering
14.1 De klant kan ervoor kiezen dat de zaken gedurende de periode als genoemd in artikel 5.1 worden verzekerd tegen schade en/of verlies. In dat geval zal OTB als verzekeringnemer de zaken op in de branche gebruikelijke voorwaarden die gelden bij vervoer en het bewaren van de goederen in de gehuurde opslagbox laten verzekeren, waarbij de klant verzekerde wordt in de zin van artikel 7:945 BW.
Artikel 15 Wijziging van de algemene voorwaarden
15.1 OTB is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden eerst in werking dertig dagen na de dag waarop de wijzigingen bekend zijn gemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding zal worden vermeld. OTB zal de gewijzigde voorwaarden tijdig, te weten minimaal dertig dagen voor de inwerkingtreding van de wijzigingen, aan de klant toezenden.
Artikel 16 Overige
16.1 De klant is verplicht OTB schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de door de klant opgegeven (adres) gegevens. Indien en voor zover uit de Gemeentelijke Basisadministratie en/of het door de Kamer van Koophandel gehouden Handelsregister blijkt dat de klant niet langer op het opgegeven adres woonplaats heeft, kiest deze woonplaats ten kantore van OTB.
16.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen OTB en de klant in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk de inhoud en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1 Op elke overeenkomst en alle betrekkingen tussen OTB en de klant alsmede op alle daaruit voortvloeiende geschillen tussen OTB en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

088 404 4144